યુરો

EUR = 1.20 USD
+0.000499 (+0.04%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ

GBP = 1.33 USD
+0.003003 (+0.23%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

યેન

JPY = 0.009623 USD
+0.00001396335705695 (+0.15%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

યુઆન

CNY = 0.15 USD
-0.000185 (-0.12%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર