યુરો

EUR = 1.14 USD
+0.001918 (+0.17%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ

GBP = 1.26 USD
+0.002604 (+0.21%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

યેન

JPY = 0.009338 USD
-0.000015283902376616 (-0.16%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

યુઆન

CNY = 0.14 USD
-0.0000081887475571474 (-0.01%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર