યુરો

EUR = 1.19 USD
-0.001075 (-0.09%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ

GBP = 1.39 USD
-0.00001924172150769 (-0%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

યેન

JPY = 0.009054 USD
-0.000026638218470047 (-0.29%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

યુઆન

CNY = 0.15 USD
-0.000165 (-0.11%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર