યુરો

EUR = 1.08 USD
-0.000565 (-0.05%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ

GBP = 1.17 USD
+0.007784 (+0.67%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

યેન

JPY = 0.005879 USD
+0.000010028373568547 (+0.17%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

યુઆન

CNY = 0.13 USD
+0.000070422535211251 (+0.06%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર