યુરો

EUR = 1.11 USD
+0.00218 (+0.2%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ

GBP = 1.31 USD
-0.000849 (-0.06%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

યેન

JPY = 0.009196 USD
-0.00001015823332416 (-0.11%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર

યુઆન

CNY = 0.14 USD
+0.000018172382383358 (+0.01%)
ગઇકાલથી વિનિમય દરમાં ફેરફાર